Juridiske rettigheter angående fødselsomsorg

Forholdet mellom medisinsk personell og pasienter i fødselsomsorg innebærer noen rettigheter og plikter for begge parter. Det er også viktig å kjenne og overholde lovene som er gjeldende.
Juridiske rettigheter angående fødselsomsorg

Siste oppdatering: 07 november, 2019

Det er en tett kobling mellom medisinsk personell og pasienter i fødselsomsorg. Forholdet før, under og etter fødsel styrkes når vi kjenner rettighetene og pliktene til hver enkelt part. I denne artikkelen skal vi snakke om de juridiske rettighetene angående fødselsomsorg.

Vi forventer vanligvis ikke det uventede når det gjelder fødsel så lenge mødrene er friske. Imidlertid er det alltid risiko ved å føde, og det å vite hvordan man skal oppføre seg juridisk er et nødvendig verktøy.

I mange land står krav mot fødselsleger høyt på listen over søksmål. Dette er et spørsmål som er veldig bekymrende på grunn av de harde konsekvensene det kan få.

Mange leger har bestemt seg for å slutte med fødselshjelp for bare å vie seg til gynekologi og unngå potensielle juridiske problemer. Andre fortsetter sitt kall og prøver å overholde alle de faglige ansvarsområdene.

Det er mange juridiske rettigheter angående fødselsomsorg og rettigheter for mødre og deres nyfødte. Disse kan variere fra land til land, men inkluderer følgende:

Mødres rettigheter i fødselsomsorg

Personvern

Både fysisk og moralsk personvern er en spesifikk rettighet i forholdet mellom legen og pasienten. Fødselslegen har tilgang til all informasjon i mors sykehistorie, og loven krever at fysisk inntrenging skal holdes til et absolutt minimum, sammen med total konfidensialitet av all informasjon.

Juridiske rettigheter angående fødselsomsorg

Rett til informasjon

Det medisinske personalet må muntlig kommunisere enhver handling som skal utføres i fødselsomsorgen, og registrere den i pasientens journaler. Mangel på kommunikasjon er vanligvis en av hovedårsakene til søksmål mot leger.

Lover krever klar, lett forståelig informasjon for moren som inkluderer: grunnen til å utføre handlingene, hvordan de vil gjøre det, risikoen som er involvert og mulige konsekvenser.

Legepersonell må også respektere mors rett til å ikke ønske å motta informasjon også, og må behørig registrere dette. De må også regulere kommunikasjonen med tredjeparter. Det er det medisinske personalets plikt å respektere mors ønsker om nøyaktig hvilken informasjon de har lov til å dele med pårørende.

Retten til å velge i fødselsomsorg

Informasjonen som legen tilbyr, bør gi mødre mulighet til å velge mellom to eller flere kliniske alternativer. Etiske kodekser spesifiserer at hvert enkelt ansatt må respektere pasientens ønsker. Moren vil bestemme sine preferanser for stilling, overvåking, emosjonell støtte og andre faktorer.

Fødselslegen kan ikke gjøre moralske bedømminger eller pålegge sitt perspektiv. Kvinner som ikke aksepterer behandling, kan ikke bli utskrevet med makt, så lenge det finnes alternative behandlinger.

En mors verdighet

Konvensjoner i de fleste land sier spesifikt at personens velferd er viktigere enn noen sosial eller vitenskapelig interesse. På universitetssykehus er det også en plikt å advare pasientene om bruk av prognose, diagnose og forskjellige teknikker i en undervisningssituasjon eller et vitenskapelig prosjekt.

Personellidentifikasjon i fødselsomsorg

Kvinnen har rett til å kjenne og identifisere alt medisinsk personell som vil være til stede ved fødselen. Dette inkluderer grunnleggende aspekter som navnene deres, rollene de vil spille, deres kvalifikasjoner og de medisinske avdelingene de jobber ved.

Juridiske rettigheter angående fødselsomsorg

Dokumentasjon for fødselsomsorg

Den komplette sykehistorien, signerte samtykkeskjemaer og en fødselsplan er grunnleggende elementer som kan brukes i eventuelle klager. De forskjellige skjemaene som hver virksomhet har, har som mål å informere pasientene og gi dem muligheten til å velge mellom de forskjellige tilgjengelige alternativene.

Denne typen dokumenter inneholder informasjon om kommunikasjonen mellom pasienten og medisinsk fagpersonell. Inkludert i denne informasjonen vil det være uttalelser der moren erkjenner oppfyllelsen av rettighetene sine, den informasjonen som er gitt henne og valgene som tilbys henne.

Fødselsplanen oppfyller også funksjonen til et juridisk dokument som identifiserer den fremtidige mors ønsker. Når de står overfor spesielle tilfeller, har pasientene rett til å sammenligne og kontrastere ideer med andre virksomheter. Leger har plikt til å tilpasse seg mors ønsker og følge medisinsk protokoll i denne forbindelse.

For å konkludere

Hver person som skal føde har de samme rettighetene i offentlige helseinstitusjoner, uavhengig av rase, kjønn eller sosial, moralsk, økonomisk, ideologisk eller politisk status.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • BOE. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Extraído de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
  • BOE. Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. Extraido de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20638

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.