Lawrence Stenhouse og hans læreplanmodell

Lawrence Stenhouse var en sentral pedagog på 1960 og 70-tallet. I dagens artikkel skal vi se nærmere på hans læreplanmodell. 
 

Lawrence Stenhouse mente at læreplanen er et kraftig transformerende element i undervisningen. I hans modell spiller lærerne en helt avgjørende rolle. Lærerne skulle utvikle en forskerholdning til retningslinjene i lærerplanen, og de ble oppmuntret til kritisk utprøving fremfor ukritisk akseptering.

Med andre ord mente han at læreren burde få frihet til å utforme og tilpasse lærerplanen slik at ting som ikke fungerer i praksis kan endres av læreren.

Lawrence Stenhouse ble født i Manchester i 1926. Han dedikerte sin karriere til undervisning på forskjellige nivåer og forsket på læreplaner på 70-tallet.

Hva er egentlig en læreplan?

For å kunne få en god forståelse av Stenhouses læreplanmodell bør vi først klargjøre hva en læreplan er. En læreplan er et studieprogram som en utdannelsesinstitusjon følger. Dette gjelder både skoler og universiteter.

En lærerplan skal kommunisere de viktigste prinsippene og egenskapene ved et pedagogisk opplegg. Den danner en struktur og et grunnlag for pensumet, teknikkene og metodologien som brukes i undervisningen.

Læreplanmodellen til Lawrence Stenhouse

Ifølge Stenhouse er en læreplan mye mer en bare en enkel liste over undervisningsinnhold og et lite sammendrag av metoder og formål. For denne britiske pedagogen er læreplanen et komplett undervisningsprosjekt.

 

Det er sammenslåingen av ideologiske, sosioantropologiske, pedagogiske, epistemologiske og psykologiske konsepter. Alle disse faktorene er med på å bestemme hvilke mål som settes for undervisningen.

Stenhouse hevder at læreplaner uttrykker intensjonene som et gitt samfunn har når det gjelder typen individer som befinner seg i dette samfunnet. Både en visjon for kunnskap, lærerens rolle og utdannelseprosessen er integrert i læreplanmodellen.

På denne måten foreslår Stenhouse at lærerens rolle er fundamental når det kommer til å vurdere og implementere lærerplanen. Pedagoger og lærere vet hvilke endringer de ønsker å fremme hos elevene sine. Dernest er det opp til lærerne å bestemme hvordan de skal undervise for å få frem disse endringene.

Derfor er det avgjørende at lærerplanen og undervisningen kontinuerlig blir studert og gransket i praksis i klasserommet. Teori og praksis er nært knyttet til hverandre.

De mest innflytelsesrike ideene fra Stenhouses læreplanmodell

Nedenfor oppsummerer vi noen av de viktigste ideene fra modellen til Lawrence Stenhouse:

  • Lærere gis betydelig myndighet og bør spille en sentral rolle når det kommer til å vurdere og utvikle læreplanen. Derfor er denne læreplanmodellen fleksibel, åpen, kreativ og innovativ.
  • Lærere bør reflektere over og overveie sine egne handlinger. Videre bør de gjøre dette med elevenes behov i tankene. Ved å gjøre dette vil de få en økt forståelse av sin egen praksis, slik at de kan endre, modifisere og perfeksjonere den.
  • Skoler bør tenke selvstendig og være skeptiske til eksterne pålegg. Den faglige utviklingen og perfeksjoneringen av lærere gjør dem i stand til å være mer kritiske. Lærere må spørre seg selv om hvordan de ønsker å forme og hjelpe elevene og hva slags samfunn elevene skal begi seg ut i, slik at elevene formes deretter.

  • Generelle retningslinjer skal prøves ut og eventuelt verifiseres under vanlige undervisningsbetingelser. Dette nødvendiggjør at læreplanen ikke kan være fastlåst.
  • Evalueringsprosessen i Stenhouses modell er særegen. Ettersom utviklingen av lærerplanen gjøres gjennom empirisk forskning og evaluering, skal lærerne gjøre en kontinuerlig evaluering av planen underveis og ikke kun se på sluttresultatene.

Noen siste betraktninger

Lawrence Stenhouse hevder at selvstendig tenkning og selvstendige tiltak fører til autonomi og frigjørelse av lærerne. Denne autonomien henger tett sammen med i hvilke grad lærere kues av autoriteten som skoler og samfunn kan pålegge dem.

  • Rojas, A. M. C., & Palacio, I. C. C. (2004). Análisis del concepto enseñanza en las teorías curriculares de Lawrence Stenhouse y José Gimeno Sacristán. Revista Educación y Pedagogía16(40), 141-152. Recuperado de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/6019/5426
  • Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del currículum. Editorial Morata. Madrid.
  • Stenhouse, L. (1987). La investigación como base de la enseñanza. Editorial Morata. Madrid.