Tester for å evaluere evner hos barn

12 oktober, 2019
Psykometriske tester brukes for å evaluere intellektuelle evner på en objektiv måte. I den følgende artikkelen skal vi diskutere de mest brukte testene når det gjelder måling av intelligens hos barn.

En intelligenskvotient er en måleenhet for en persons generelle kognitive evner i forhold til hans eller hennes aldersgruppe. Bruk av en type psykometrisk test er nødvendig for å kunne evaluere evner hos barn. Det alene er imidlertid ikke nok. Uttømmende observasjoner, samt personlige intervjuer av det aktuelle barnet, må også finne sted.

”Det ser ut til at det i intelligens er en grunnleggende evne, hvis endring eller mangel er av største betydning for det praktiske livet. Disse evnene er dømmekraft, ellers kalt sunn fornuft, praktisk sans, initiativ, evne for å tilpasse seg selv til omstendighetene.”

– Alfred Binet –

Tester for å evaluere evner hos barn

TONI-4: Nonverbal evnetest

TONI-4 brukes for å måle kognitiv kapasitet basert på ens evner til å løse problemer med abstrakte figurer. Testen kan brukes til å evaluere individer som er mellom 5 og 85 år.

Det tar omtrent 20 minutter å fullføre denne testen og den er spesielt ideell for å evaluere små barn. Det er fordi testen ikke krever bruk av språk eller større motoriske evner.

Videre er det to likeverdige måter å utføre testen på. Hver består av 55 elementer, hver vanskeligere enn sist. Spesialister anbefaler å utføre periodiske vurderinger og sammenligne resultater på en objektiv måte.

I denne testen må forsøkspersonene identifisere det eksisterende forholdet mellom den abstrakte figuren i hvert figurnett. De må også søke etter løsningen mellom foreslåtte alternativer og peke på det valgte alternativet.

Tester for å evaluere evner hos barn

Personen som administrer testen må derfor gi instruksjoner ved hjelp av gester eller korte verbale indikasjoner. For eksempel kan de si: “Hvilken av disse tegningene må gå hit?” Testpersonen må da peke på det tilsvarende bildet.

K-BIT: Kaufman Brief Intelligence Test

Anvendelsen av denne testen er rask. Det tar faktisk bare 15 til 30 minutter å fullføre testen, og den er også enkel å gjennomgå. Denne testen brukes som støtte og orientering når man måler intellektuell kapasitet.

Målet er å evaluere verbal og nonverbal intelligens hos personer mellom 4 og 90 år. På den ene siden måler den verbale evner relatert til skolastisk læring. Den trekker konklusjoner basert på kunnskap om ord og utforming av verbale begreper.

På den annen side evaluerer den nonverbale evner og evnen til å løse nye problemer. Dette er basert på testpersonens egnethet til å oppfatte relasjoner og komplette analogier. Derfor består den av to forskjellige undertester:

 • Vokabular test. Med 45 elementer som involverer ekspressivt ordforråd, og 37 som involverer definisjoner.
 • Matriser. Består av 48 nonverbale elementer med både figurative stimuli (personer eller gjenstander) og abstrakte stimuli (geometriske former eller symboler).

Denne psykometriske testen tilbyr tre typer intellektuelle kvotienter:

 • Verbal.
 • Nonverbal.
 • Sammensatt: Samlet testytelse.

WISC-V: Wechsler intelligensskala for barn

WISC-V måler generelle tenking- og resonneringsevner hos barn og ungdom mellom 6 og 16 år. Denne testen er basert på et overordnet intelligensfokus som består av 10 hovedtester og 5 komplementære tester. Den evaluerer forskjellige kapasiteter og evner som bidrar til å oppnå en total intelligenskvotient.

Derfor har testen hovedvurderinger:

 • Verbal forståelse. Målt gjennom aktiviteter som krever å lytte til spørsmål og tilby muntlige svar. Deltester inkluderer likheter og ordforståelse.
 • Visuospatial prosessering. Oppnådd gjennom aktiviteter som krever oppmerksomhet til detaljer og visuomotorisk integrasjon. Deltesten inkluderer terningmønster og visuelle puslespill.
 • Flytende resonnering. Vurderes gjennom tester som krever bruk av mentale operasjoner for å påta seg nye oppgaver. Disse oppgavene kan ikke utføres automatisk. Delprøver inkluderer matriser og figurvekter.
 • Arbeidshukommelse. Bruker aktiviteter som krever læring og lagring av informasjon mens vi bruker informasjonen som er lært for å fullføre en aktivitet. Deltesten inkluderer tallhukommelse og bildehukommelse.
 • Prosesseringshastighet. Fokuserer på oppgaver som krever å undersøke symboler og ta beslutninger angående dem raskt. Deltesten inkluderer koding og symbolleting.
 • Total skala. Summen av poengene fra de ti hovedtestene. Den definerer forsøkspersonenes intellektuelle kapasitet sammenlignet med deres aldersgruppe og i henhold til deres generelle tenking- og resonneringsevner.
Tester for å evaluere intelligens hos barn

Hvilken test er best for å evaluere intelligens hos barn?

Når det gjelder evaluering av intelligens hos barn, er WISC-V den mest adekvate testen. Denne testen gir mer fullstendig informasjon og er spesifikk for intellektuelle evner.

Disse testene tilbyr en total intelligenskvotient. Poengsummen er kategorisert i henhold til befolkningens normale fordelingskurve, som følger:

 • Ekstremt høyt: 130-145.
 • Veldig høyt : 120-129.
 • Høyt gjennomsnitt: 110-119.
 • Gjennomsnitt: 90-109.
 • Lavt gjennomsnitt: 80-89.
 • Veldig lavt: 70-79.
 • Ekstremt lavt: 69 eller mindre.

Testresultatene gjør det også mulig å oppdage intellektuelle funksjonshemninger på forskjellige nivåer:

 • Borderline intellektuell evne: mellom 70 og 85.
 • Lett intellektuell funksjonshemming: mellom 50 og 69.
 • Moderat intellektuell funksjonshemming: mellom 35 og 49.
 • Alvorlig intellektuell funksjonshemming: mellom 20 og 34.
 • Dyp intellektuell funksjonshemming: mindre enn 20.
 • Brown, L., Sherbenou, R. J. y Johnsen, S. K. (2009). Toni 2: test de inteligencia no verbal: apreciación de la habilidad cognitiva sin influencia del lenguaje: manual. Madrid: TEA Ediciones.
 • Kaufman, A. S. y Kaufman, N. L. (2004). K-BIT: Test Breve de Inteligencia de Kaufman: Manual. Madrid: TEA Ediciones.
 • Wechsler, D. (2015). WISC-V, Escala de Inteligencia de Wechsler para niños-V: Manual. Madrid: TEA Ediciones.